توليد سديم پركربنات (Na2CO3·2H2O2) مورد استفاده در صنعت شوینده

ارسال درخواست

توضیحات چالش

سديم پركربنات یکی از انواع متداول بليچ (سازنده) اکسيژن دار مصرفی در پودرهای شوينده خانگی است که به فرم پودرهای سفيدرنگ می‌باشد و به طور کامل در آب محلول بوده و کاربرد آن در شوينده‌های خانگی است. اين ترکيبات اکسيژن دار بواسطه هيدروليز در محيط قليايی آبی، هيدوژن پراکسيد را داخل محلول شستشو وارد می‌کنند. هيدروژن پراکسيد زمانی عامل بليچ کننده موثری است که دمای شستشو بالا بوده و يا اينکه زمان شستشو و غوطه وری طولانی باشد. دمای شستشو حداقل 60 درجه سانتی گراد براي کارايی موثر هيدروژن پروکسايد لازم است. بنابراين در مناطقی که دمای شستشو و زمان چرخه شستشو پايين‌تر است کارايی هيدروژن پراکسيد و قدرت لکه بری آن شديدا افت می‌کند. اين مشكل بوسيله استفاده از فعال کننده‌های بليچ مانند TAED رفع می‌شود. اين تركيبات دركليه پودرهای شوينده، قرص‌های شوينده ماشين لباسشويی، پودرهای پاک کننده سطوح سخت، پودرهای پاک کننده سطوح سخت، پودرهای پاک کننده چند منظوره، پودر، مايع ، قرص و ژل ماشين ظرفشويی، پودرهای لکه بر البسه سفيد و رنگی و سطوح سخت مورد استفاده قرار می‌گيرد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
خیر
چالش در چه صنعتی می باشد؟
شیمیایی

تصاویر